Regulamin użytkowania platformy internetowej ePrzedszkole.com.pl

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z platformy internetowej ePrzedszkole.com.pl dostępnej pod adresem www.ePrzedszkole.com.pl ("ePrzedszkole").
 2. Właścicielem i administratorem ePrzedszkole jest ALAN Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., z siedzibą w Rybniku, ul. Obwiednia Południowa 22, wpisana przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS/EDG: 0000407790, NIP/EU-VAT: PL 642-317-87-83, REGON: 242833764 ("ALAN Systems").
 3. Użytkownikiem ePrzedszkole jest każda osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna korzystająca z ePrzedszkole ("Użytkownik") korzystająca z ePrzedszkole. Szczególnym typem Użytkowników są:
  1. przedstawiciele placówek oświatowych współpracujących z ALAN Systems ("Placówka");
  2. rodzice i opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do Placówki ("Rodzice"). ePrzedszkole umożliwia przypisanie Użytkownika do Placówki na warunkach określonych w §6 ust. 4.
 4. ePrzedszkole posiada następujące funkcjonalności:
  1. Portal internetowy, na który składa się blog oraz artykuły o tematyce przedszkolnej przeznaczone dla rodziców dzieci w wieku około przedszkolnym i przedszkolnym, przedszkoli, żłobków oraz innych osób i organizacji zainteresowanych tą tematyką ("Funkcjonalności Podstawowe");
  2. galerię multimedialną ("Galeria ePrzedszkole")
  3. dostęp do danych z systemu informatycznego ATMS Kids dedykowanego do obsługi Placówek ("Funkcjonalność ATMS Kids");
  4. przesyłanie powiadomień e-mail/sms oraz innymi środkami komunikacji elektronicznej ("Powiadomienia").
 5. Funkcjonalność ATMS Kids:
  1. w wersji podstawowej służy ewidencjonowaniu podopiecznych Placówek w szczególności na potrzeby komunikacji z ich Rodzicami;
  2. w wersji rozszerzonej służy automatyzacji procesu rozliczania czasu i kosztów pobytu podopiecznych w Placówce.
 6. Funkcjonalność ATMS Kids zapewnia integrację ePrzedszkole z usługą ATMS Kids realizowaną przez ALAN Systems na rzecz Placówek oraz umożliwia Użytkownikom będącym Rodzicami dzieci uczęszczających do przedmiotowych Placówek uzyskania:
  1. podglądu kalendarza obecności dziecka w danej Placówce,
  2. podglądu należności za pobyt dziecka w danej Placówce.

§2. Wymagania techniczne

 1. Korzystanie z ePrzedszkole wymaga zapewnienia przez Użytkownika we własnym zakresie sprzętu elektronicznego wraz z oprogramowaniem spełniającym następujące wymagania techniczne:
  1. komputer z systemem operacyjnym Windows/Linux/iOS:
   • na urządzeniach mobilnych (smartfony, tablety) niektóre funkcje mogą nie działać prawidłowo
   • na ekranach dotykowych niektóre funkcje mogą nie działać prawidłowo
  2. przeglądarka internetowa w trybie "desktop" wspierająca HTML5:
   • preferowana: Google Chrome lub Mozilla Firefox
   • ze względu na kompatybilność przeglądarka powinna być zaktualizowana do jej wersji dostępnej u jej producenta nie starszej niż 1 rok
  3. w celu otrzymywania powiadomień email konieczne jest posiadanie konta poczty elektronicznej wraz z odpowiednim oprogramowaniem umożliwiającym dostęp do tego konta
  4. w celu korzystania z funkcjonalności SMS konieczne jest posiadanie aktywnego konta usługi telekomunikacyjnej w polskiej strefie numeracyjnej, umożliwiającej korzystanie z funkcjonalności SMS oraz odpowiedniego urządzania/oprogramowania dla tej usługi
 2. Niezależnie od wymagań wskazanych w pkt 1 powyżej korzystanie z ePrzedszkole wymaga zapewnienia przez Użytkownika we własnym zakresie dostępu do sieci Internet za pośrednictwem dowolnego łącza telekomunikacyjnego.

§3. Zasady korzystania z ePrzedszkole

 1. Korzystanie z Funkcjonalności Podstawowych jest bezpłatne dla użytkowników niebędących Placówkami. Korzystanie z Funkcjonalności Podstawowych przez Placówki wymaga zawarcia odrębnej umowy z ALAN Systems.
 2. Korzystanie z Funkcjonalności Podstawowych możliwe jest bez rejestracji w ePrzedszkole.
 3. ALAN Systems umożliwia Użytkownikowi przeprowadzenie rejestracji:
  1. przy wykorzystaniu profilu Facebook lub Google, przy czym rejestracja przy wykorzystaniu profili, o których mowa powyżej wymaga wyrażenia przez Użytkownika zgody na udostępnienie ALAN Systems przez administratora tego portalu danych Użytkownika: imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz identyfikatora w portalu Facebook, bądź Google.
  2. przy wykorzystaniu formularza rejestracyjnego ePrzedszkole, po podaniu w formularzu rejestracyjnym adresu e-mail, hasła oraz imienia i nazwiska.
  Rejestracja Placówki wymaga zawarcia odrębnej umowy z ALAN Systems.
 4. W trakcie rejestracji oraz po jej przeprowadzeniu Użytkownik może również nieobowiązkowo podać swój numer telefonu i wyrazić w ten sposób zgodę na przesyłanie mu Powiadomień SMS. Zgodę na wysyłanie Powiadomień SMS Użytkownik może w każdej chwili samodzielnie zmienić w ustawieniach swojego Profilu.
 5. W trakcie rejestracji, celem jej sfinalizowania Użytkownik winien oświadczyć, że:
  1. zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia,
  2. do korzystania z ePrzedszkole przystąpił dobrowolnie,
  3. dane podane w formularzu rejestracyjnym lub na koncie Facebook/Google wykorzystanym do rejestracji w ePrzedszkole są zgodne z prawdą,
  4. wyraża zgodę na przetwarzanie przez ALAN Systems swoich danych osobowych, przekazanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów prawidłowej obsługi Profilu,
  5. wyraża zgodę na otrzymywanie od ALAN Systems wiadomości o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu ePrzedszkole za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  6. wyraża zgodę na otrzymywanie od ALAN Systems wiadomości dotyczących korzystania przez Użytkownika z ePrzedszkole (kontakt administracyjny),
  7. umieszczone na Profilu dane osobowe i informacje, dotyczące Użytkownika lub innych osób nastąpiło w sposób zgodny z prawem oraz że nie narusza dóbr osób trzecich.
 6. Użytkownik nie może korzystać z Profili innych Użytkowników lub udostępniać swojego Profilu osobom trzecim.
 7. ALAN Systems uprawniona jest do blokady Profilu:
  1. po uprzednim powiadomieniu Użytkownika, w przypadku gdy Użytkownik nie logował się na swój Profil dłużej niż cztery (4) miesiące;
  2. bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika, w przypadku gdy Użytkownik łamie postanowienia niniejszego regulaminu lub korzysta z ePrzedszkole w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 8. ALAN Systems nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność danych udostępnianych Użytkownikom na ePrzedszkole w ramach Funkcjonalności ATMS Kids, które to dane pochodzą ze zintegrowanych funkcjonalności a zapewnienie ich zgodności ze stanem faktycznym nie leży w gestii ALAN Systems, w szczególności dotyczy to:
  1. utworzenia w systemie ATMS Kids przez Placówkę objętą usługą ATMS Kids i przypisanie do właściwej grupy danych dziecka uczęszczającego do tej Placówki;
  2. prowadzenia przez Placówkę w systemie ATMS Kids ewidencji kosztów pobytu i aktualizowania danych koniecznych do prawidłowego rozliczania czasu pobytu dziecka w Placówce;
  3. treści ogłoszeń, komunikatów i innych przekazów adresowanych do Użytkowników, których autorem są Placówki.
 9. ALAN Systems nie gwarantuje pełnej ciągłości działania ePrzedszkole. ALAN Systems zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia przerw w dostępności ePrzedszkole dla Użytkowników, które mogą być spowodowane pracami konserwacyjnymi lub czynnikami zewnętrznymi niezależnymi od ALAN Systems, w tym awariami.

§4. Zasady korzystania z Galeria ePrzedszkole

 1. Galeria ePrzedszkole jest funkcjonalnością ePrzedszkole.
 2. Do korzystania z Galerii ePrzedszkole uprawnieni są wyłącznie Użytkownicy, których Profile są powiązane z konkretnymi Placówkami.
 3. W ramach korzystania z Galerii ePrzedszkole, prawo do publikowania materiałów multimedialnych przysługuje wyłącznie Placówkom. Rodzice uprawnieni są wyłącznie do uzyskiwania wglądu do Galerii ePrzedszkole.
 4. Każdy Użytkownik umieszczając w Galerii ePrzedszkole materiały multimedialne (w szczególności zdjęcia, filmy, itp.) oświadcza, że:
  1. dysponuje stosownym prawem do publikacji umieszczanego materiału, w szczególności osoby których dotyczy materiał (ich wizerunek, głos, kontekst w jakim zostały przedstawione) wyraziły zgodę na publikację materiału (osobiście lub poprzez swoich przedstawicieli);
  2. publikowany materiał nie narusza dóbr osobistych osób trzecich, dobrych obyczajów oraz jest zgodny z obowiązującym prawem.
 5. Umieszczenie materiału multimedialnego w Galerii ePrzedszkole jest równoznaczne z upoważnieniem ALAN Systems do:
  1. zapisywania materiałów w bazie danych ePrzedszkole;
  2. dokonywania obróbki cyfrowej tego materiału w celu prawidłowej prezentacji w Galerii ePrzedszkole;
  3. publikacji materiału w Galerii ePrzedszkole;
  4. przekazania wybranych materiałów podmiotom trzecim wskazanym przez innego Użytkownika (np. w celu utrwalenia materiału na określonym nośniku na żądanie tego Użytkownika)
 6. Materiały umieszczane w Galerii ePrzedszkole będą dostępne dla zalogowanych Użytkowników
 7. ALAN Systems zastrzega sobie prawo do usunięcia materiałów, które naruszają niniejszy regulamin.
 8. ALAN Systems zastrzega sobie prawo rozstrzygania w kwestiach spornych dotyczących korzystania z Galerii ePrzedszkole, w tym nieuregulowanych niniejszym regulaminem.

§5. Zasady korzystania z Powiadomień

 1. Powiadomienia są funkcjonalnością ePrzedszkole.
 2. Powiadomienia służą usprawnieniu i ułatwieniu procesu komunikacji pomiędzy Rodzicami i Placówką, do której zostali przypisani. W ramach Powiadomień Placówka przesyła do Rodziców wiadomości zawierające najistotniejsze ogłoszenia i komunikaty, a także informacje dotyczące kosztów pobytu dziecka Użytkownika w Placówce.
 3. Powiadomienia SMS są funkcjonalnością płatną dodatkowo według cennika lub indywidualnej wyceny.
 4. Koszty korzystania z Powiadomień e-mail oraz Powiadomień SMS ponosi wyłącznie Placówka, na zasadach określonych w cenniku lub odrębnej umowie zawartej z ALAN Systems.
 5. Dla skorzystania z Powiadomień e-mail Rodzic winien dokonać rejestracji w ePrzedszkole, dokonać przypisania Profilu do Placówki lub zgłosić w Placówce chęć otrzymywania powiadomień podając swój adres e-mail.
 6. Dla skorzystania z Powiadomień SMS Rodzic winien dokonać rejestracji w ePrzedszkole, podać w Profilu swój numer telefonu, dokonać przypisania Profilu do Placówki lub zgłosić w Placówce chęć otrzymywania powiadomień podając swój numer telefonu.
 7. Rezygnacja z Powiadomień możliwa jest w każdym czasie i wymaga:
  1. dla Powiadomień e-mail – usunięcia powiązania Profilu z Placówką;
  2. dla Powiadomień SMS – odznaczenia opcji "Powiadomienia SMS" w ustawieniach Profilu.
  3. dla Powiadomień e-mail/SMS aktywowanych za pośrednictwem Placówki – zwrócić się z żądaniem rezygnacji bezpośrednio do Placówki.
 8. Aktywacja korzystania z Powiadomień SMS dla Użytkowników będących przedstawicielami Placówek wymaga włączenia tej funkcjonalności za pośrednictwem Profilu.
 9. Powiadomienia redagowane są i rozsyłane przez Placówki. Powiadomienia mogą być wysyłane zbiorczo do wszystkich Użytkowników przypisanych do Placówki lub wybranych Użytkowników należących do tej grupy.
 10. ePrzedszkole umożliwia Placówkom monitorowanie stanu realizacji zlecenia Powiadomienia oraz uzyskania informacji o liście odbiorców powiadomienia.

§6. Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przetwarzanych w związku z korzystaniem z ePrzedszkole są:
  1. ALAN Systems, w odniesieniu do danych przetwarzanych w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Funkcjonalności Podstawowych oraz Galerii ePrzedszkole;
  2. Placówki, w odniesieniu do danych przetwarzanych w związku z korzystaniem przez Rodzica z Funkcjonalności ATMS Kids.
 2. Dane Użytkowników, gromadzone przez ALAN Systems to:
  1. dane zbierane podczas rejestracji;
  2. dane zbierane automatycznie (m.in. z użyciem plików "cookies") podczas korzystania przez Użytkownika z ePrzedszkole, w tym adres IP, nazwa domeny i typ przeglądarki;
  3. treści przekazywane przez Użytkownika do portalu.
 3. Dokonując rejestracji w ePrzedszkole Użytkownik winien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez ALAN Systems dla celów prawidłowej obsługi Profilu, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.
 4. Użytkownik chcąc skorzystać w ramach ePrzedszkole z części funkcjonalności, w tym Funkcjonalności ATMS Kids, może być poproszony o podanie dodatkowych danych lub wyrażenia dodatkowej zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym w szczególności:
  1. w celu dołączenia do Profilu Rodzica danych dziecka z systemu ATMS Kids konieczne jest podanie numeru karty RFID lub karty wirtualnej łącznie z numerem identyfikacyjnym (np. PESEL) dziecka w systemie ATMS Kids.
  2. by dokonać dołączenia danych dziecka z systemu ATMS Kids do swojego Profilu Rodzica (j.w.) Użytkownik musi wyrazić zgodę na udostępnienie swoich danych (imię, nazwisko, adres email, nr telefonu) Placówce do jakiej jest przypisane to dziecko. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania opisanej powyżej operacji.
 5. Podane w procedurze opisanej w pkt 4 dane zostaną użyte wyłącznie do celów weryfikacji zgodności powiązania profilu Rodzica z danymi dziecka i nie będą przechowywane w ramach ePrzedszkole.
 6. Realizacja Funkcjonalności ATMS Kids następuje w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych przez Placówkę, którego przedmiotem jest w szczególności upoważnienie do udostępnienia danych osobowych dziecka za pośrednictwem ePrzedszkole.
 7. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkownika w ramach korzystania z Funkcjonalności Podstawowych przy wykorzystaniu narzędzi Google Analytics lub do personalizacji zawartości ePrzedszkole. Dane te są zbierane automatycznie o każdym Użytkowniku.
 8. Dane przekazywane w trakcie korespondencji pomiędzy Użytkownikiem a ALAN Systems będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie lub zrealizowanie zlecenia określonego przez Użytkownika.
 9. Jeżeli użytkownik zapisze się na Newsletter ePrzedszkole.com.pl lub w inny sposób wyrazi zgodę na jego otrzymywanie, to jego dane zostaną wykorzystane w celu przesyłania Newslettera.
 10. Dane Użytkowników nie są udostępniane żadnym podmiotom, osobom trzecim, z wyłączeniem sytuacji mających umocowanie prawne oraz w sytuacji gdy Użytkownik wyraził odrębną zgodę na ich przekazanie w celu realizacji dodatkowych usług ePrzedszkole.
 11. ALAN Systems uprawniony jest do udostępnienia danych Użytkownika właściwym organom wyłącznie w sytuacjach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 12. Wszystkie dane gromadzone przez ALAN Systems są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 13. Użytkownik ma prawo do wglądu, modyfikacji i usunięcia swoich danych osobowych. Powyższe jest możliwe poprzez dokonanie aktualizacji danych w zakładce "Ustawienia Profilu", usunięcie Profilu lub poprzez kontakt z ALAN Systems pod adresem mailowym: info@ePrzedszkole.com.pl.

§7. Polityka "cookies"

 1. Pliki "cookies" (tzw. "ciasteczka") są danymi przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. na komputerze stacjonarnym, laptopie, tablecie, smartfonie, etc.) w formie plików tekstowych zarządzanych przez przeglądarkę internetową i przeznaczone są do korzystania z ePrzedszkole.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki "cookies" związane z platformą ePrzedszkole.com.pl oraz uzyskującym do tych plików dostęp jest ALAN Systems.
 3. Pliki "cookies" wykorzystywane są przez ALAN Systems w celu:
  1. dostosowania zawartości oraz optymalizacji korzystania z ePrzedszkole do preferencji Użytkownika, w tym w szczególności poprzez rozpoznanie typu wykorzystywanego urządzenia i przeglądarki internetowej w celu umożliwienia prawidłowego wyświetlenia zawartości ePrzedszkole;
  2. prowadzenia statystyk, których analiza umożliwi ulepszanie struktury i zawartości ePrzeszkole;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu).
 4. ePrzedszkole wykorzystuje pliki "cookies" typu sesyjnego ("session cookies" - są to pliki tymczasowe, które przeglądarka internetowa może usunąć po wylogowaniu, opuszczeniu stron ePrzedszkole.com.pl albo zamknięciu przeglądarki lub urządzenia) oraz stałe ("persistent cookies" - są to pliki przechowywane przez dłuższy okres czasu, określony w parametrach pliku "cookie"). Użytkownik może (korzystając z funkcjonalności przeglądarki lub innego oprogramowania) usuwać pliki "cookies" ze swojego urządzenia oraz zmieniać ustawienia związane z ich przechowywaniem w każdym czasie.
 5. ALAN Systems zastrzega, że ograniczenie stosowania plików "cookies" może wpłynąć na dostępność dla danego Użytkownika części funkcjonalności ePrzedszkole.
 6. Pliki "cookies" zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z ALAN Systems reklamodawców oraz partnerów.

§8. Reklamacje

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem ePrzedszkole w terminie 7 dni licząc od dnia, w którym doszło do zdarzenia będącego przyczyną reklamacji na adres poczty elektronicznej info@ePrzedszkole.com.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię, nazwisko Użytkownika, adres pocztowy, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacja rozpatrywana jest przez ALAN Systems w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty skutecznego jej złożenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji ALAN Systems niezwłocznie powiadomi Użytkownika ją składającego.

§9. Postanowienia końcowe

 1. ALAN Systems ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu oraz zmiany lub uruchomienia nowej wersji funkcjonalności udostępnianych w ramach ePrzedszkole.
 2. Każdorazowa zmiana regulaminu będzie skutkowała koniecznością potwierdzenia przez Użytkownika zapoznania się z jego zmianami. Informacja o nowej wersji regulaminu i konieczności zapoznania się z nim będzie miała miejsce w trakcie procedury logowania się do ePrzedszkole. Do czasu akceptacji zmian regulaminu przez Użytkownika wstrzymana zostanie możliwość skorzystania z funkcjonalności jego profilu na ePrzedszkole. Odmowa akceptacji zmian regulaminu przez Użytkownika będzie równoznaczne z rezygnacją z korzystania przez niego z ePrzedszkole.
 3. Użytkownik uprawniony jest do likwidacji profilu w ePrzedszkole w każdym czasie i z każdego powodu. Użytkownik może zgłosić rezygnację mailowo na adres: info@ePrzedszkole.com.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.