ATMS PLAYTIME: POLITYKA PRYWATNOŚCI

ATMS Playtime jest częścią systemu ATMS Kids przeznaczonego do rozliczania kosztów pobytu oraz wyżywienia dzieci w Placówkach (przedszkola, żłobki, stołówki szkolne, etc.)

Aby korzystać z ATMS Playtime, Placówka musi mieć podpisaną umowę z ALAN Systems, w tym także umowę o przetwarzanie danych osobowych. ALAN Systems, jako Przetwarzający jest producentem aplikacji ATMS Playtime, która prezentuje dane dzieci (imię, nazwisko, identyfikator (zwykle PESEL), przypisanie do grupy) w ramach Placówki w zakresie wynikającym z uprawnienia do tych danych przez zalogowanego Nauczyciela (lub innego użytkownika jakiemu takie uprawnienie zostało nadane przez Administratora Danych Osobowych w Placówce).

ATMS Playtime umożliwia rejestrację zdarzeń wejścia i wyjścia dla każdego z dzieci (w zakresie j.w.) i przekazanie ich do systemu ATMS Kids dostępnego dla Placówki w modelu SaaS. Dane przetwarzane są na serwerach znajdujących się w siedzibie Przetwarzającego i spełniają wymogi dotyczące bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzający, zgodnie z zawartą z Placówką umową o przetwarzanie danych osobowych, nie przekazuje żadnych danych do podmiotów trzecich i przetwarza te dane wyłącznie w celu określonym umową.

Szczegółowe regulacje w zakresie przetwarzania danych zostały ujęte w ww. umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej między Placówką (która ma prawo krorzystać z aplikacji ATMS Playtime) a Przetwarzającym, tj.

ALAN Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.k. ul. Obwiednia Południowa 22 44-200 Rybnik, Polska https://www.alan-systems.com